SEKRETARIAT: 62 74 28 310   UMIG W PLESZEWIE

Problemy MiG Pleszew wynikające z przeprowadzonej diagnozy:

zły stan środowiska naturalnego i brak ekorozwiązań w działach powietrze/ziemia/woda:

a) powietrze (problem smogu, brak systemów ogrzewania w mieście przyjaznych środowisku, wysokie natężenie ruchu drogowego, niewystarczająca sieć ścieżek rowerowych, brak możliwości wypożyczenia roweru, brak koncepcji transportu zbiorowego/centrum przesiadkowego)
b) ziemia (brak zieleni,wysokie koszty energii elektrycznej oraz brak alternatywnych rozwiązań przyjaznych środowisku-fotowoltaika),
c) woda ( wysoka awaryjność sieci wodociągowej, brak systemu monitorującego sieć,straty wynikające z braku zagospodarowania wody opadowej,niedostateczna powierzchnia terenów biologicznie czynnych (rzeka Ner).

Ww. problemy zostały zdiagnozowane w:

– analizie SWOT w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015-2023 (str.30),
– celach strategicznych i operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015-2023 (Cel strategiczny 1 Rozwój infrastruktury, Cel operacyjny 1.1. Poprawa stanu środowiska naturalnego,Cel 4. Wzrost spójności wewnętrznej, Cel operacyjny:wzrost jakości usług publicznych),
-Raporcie WHO dotyczącym najbardziej zanieczyszczonych miast w EU (pył PM2,5). Pleszew znajduje się na 11 pozycji (2018 r.),
-Rapocie z badań ilościowych PAPI przeprowadzonym w ramach projektu pn.”Rewitalizacja miasta Pleszewa”.

a) sfera środowiskowa: zła jakość powietrza spowodowana smogiem, który z kolei generowany jest przez spore natężenie ruchu samochodowego w mieście oraz opalanie pieców domowych węglem czy materiałami niedozwolonymi (szczególnie wskazywane przez mieszkańców osiedla nr 4),

b) sfera przestrzenna: niska jakość lub brak ścieżek rowerowych.
-trakcie zebrań osiedlowych (10szt.), które odbyły się w Pleszewie w 03-04/2018r.
-raporcie PAN – Pleszew jako jedno ze 122 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
-Ekspertyzie w zakresie wpływu zmiany ruchu w mieście na ożywienie gospodarcze w obszarze rewitalizacji (Pleszew 2017 r.),
-diagnozach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017-2023 (str. 35 i 71).