SEKRETARIAT: 62 74 28 310   UMIG W PLESZEWIE

Projekt partnerski o charakterze interdyscyplinarnym (ekologia, mobilność, gospod. komunalna, infrastruktura miejska). Stanowi doskonały przykład dla miast małych i średnich.Uwzględnia koncepcje i pilotaż lokalnych ekorozwiązań, smart grids,IoT, ITS, elementów woonerf.

Projekt angażuje różne grupy interesariuszy na każdym etapie jego realizacji. Dla wybranych koncepcji uwzględnia współpracę z uczelnią (IRWiR PAN),zakłada formułę PPP,a także przewiduje oddelegowanie obowiązków (Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. stanowiącego spółkę z 100% udziałem JST . Stanowi także etap wyjściowy i promuje proces certyfikacji zgodnie z normą PN-ISO 37120.

Zarządzanie projektem tworzy strukturę międzywydziałową UMiG w Pleszewie z istniejącego kapitału intelektualnego. Projekt włącza rolę eksperta (ministerialnego w postaci mentoringu). Ważnym aspektem jest włączenie społeczne oraz zawarty w nim aspekt międzypokoleniowy.

Cześć inwestycyjna – pilotażowa przewiduje dla działu:

a) powietrze

Zakup i wdrożenie rowerów miejskich

Promuje rower jako alternatywny środek transportu, umożliwiający szybkie poruszanie się po naszym mieście. Udostępnienie rowerów miejskich bez konieczności instalowania stacji dokujących, a jedynie zwykłych stojaków na rowery. Rozwiązanie typu smart bike dzięki zastosowaniu technologii lokalizacji GPS, GSM oraz czujnikom ruchu, rozpoczęcie oraz zakończenie jazdy może odbywać się w dowolnym miejscu wyznaczonym przez administratora.

Zakup ławki typu city tree lub podobnej oraz zakup i instalacja wewnętrznych ścian z mchu to innowacyjne rozwiązania mające na celu oczyszczenie powietrza. Ławka zajmuje niewiele przestrzeni jedno urządzenie zastępuje ponad 250 drzew, urządzenie posiada czujnik zarządzający systemem nawadniającym,redukuje do 30 proc. zanieczyszczeń w odległości 50 m.

Zakup i montaż zintegrowanej tablicy informacyjnej – transport (ITS) oraz zakup i montaż tablicy informacyjno-edukacyjnej (powietrze) stanowiących system dynamicznej informacji, pełniące funkcje informacyjne, a w przypadku tablicy w informującej o stanie powietrza, skali zanieczyszczenia- również funkcje edukacyjne. Rozwiązanie energooszczędne, wykorzystujące technologie LED.

Zakup i montaż czujników powietrza (plus utrzymanie 24 m-ce) rozwiązanie wykorzystuje technologię IoT oraz zaawansowane aplikacje obliczeniowe, które na podstawie zgromadzonych danych są w stanie wskazać predykcje.

b) woda

Zakup i montaż urządzeń – sieć wodociągowa (1 kpl.) oraz zakup oprogramowania do monitorowania sieci (smart flow, IOT) dają możliwość szybkiego reagowania na awarie sieci wodociągowej bądź nieprawidłowości w jej pracy. Informacja o ciśnieniu, przepływach i innych ważnych parametrach jest rejestrowana przez bardzo czule przepływomierze zainstalowane w sieci i przesyłana do centrum zarządzania siecią.

c) ziemia

Pilotaż inteligentnego oświetlenia uwzględniający wymianę opraw, wdrożenie technologii LED oraz systemów, które pozwalają na programowalną kontrolę oświetlenia, np. poprzez dopasowanie strumienia światła do natężenia ruchu na drodze.

Rozwiązania wypracowane w projekcie, jego działania, produkt, struktura zarządzania, narzędzia partycypacji społecznej mogą zostać transferowane i adaptowane do realizacji innych przedsięwzięć w innych dziedzinach lub obszarze terytorialnym.

Wypracowane efekty mentoringu, opracowania, ekspertyzy, raporty itp. stanowić będą kompendium wiedzy o szerokim spectrum wykorzystania, wzbogacając nie tylko zasoby Wnioskodawcy.