SEKRETARIAT: 62 74 28 310   UMIG W PLESZEWIE

Projekt ma charakter partnerski.

W ramach delegowania kompetencji dział woda realizowany będzie we współpracy z Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o.(100% udziału JST). Merytoryczna i finansowa realizacja zadania nr 6.
Partner projektu (sektor publiczny-Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk – IRWiR PAN) odpowiedzialny będzie za opracowanie standardu inteligentnego zarządzania miastem (opracowanie dokumentacji w działach: woda, powietrze, ziemia) – pozycja L.p.10 szczegółowego budżetu projektu. Tym samym Partner wnosi do projektu zasoby intelektualne.

Dobór Partnera miał na względzie spójność działalności badawczo naukowej z tematem przewodnim przedmiotowego projektu tj. ekorozwiązania w działach woda/powietrze/ziemia. Instytut jest jednostką naukowo-badawczą prowadzącą badania naukowe w ramach zadań statutowych, badań własnych i grantów naukowych. Efektami działalności naukowej są publikacje w czasopismach międzynarodowych i krajowych oraz udział w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Wśród tematów oraz zagadnień podejmowanych w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN są m.in.: zrównoważony rozwój, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska.

Realizowanie projektu w partnerstwie wnosi wartość dodaną dla obu stron: wpływa pozytywnie na jakość działań partnerów, wnosi aspekty edukacyjne dla zasobów kadrowych przedstawicieli stron partnerstwa, pozwala na rozwijanie sposobu myślenia oraz formalnych i nieformalnych sieci współpracy, a także umożliwia lepszą promocję działań innowacyjnych oraz transfer wyników do polityki i praktyki.

Ponadto rolą partnera będzie udział w zadaniach określonych w L.p. 13, 20. Wspierać będzie czynności wykonywane przez zespół merytoryczny (specjaliści ds. wody/powietrza/ziemi) – L.p. 25, 41, 53. Jednocześnie udzielać będzie wsparcia merytorycznego w realizacji zadań określonych w L.p. 64-72.