SEKRETARIAT: 62 74 28 310   UMIG W PLESZEWIE

Projekt przewiduje następujące działania edukacyjne: warsztaty, kampanie, stronę www, wizyty studyjne, mentoring, konferencje, panele dyskusyjne, konkursy (obejmuje wszystkie zadania projektowe, tj. zadanie 1-7).

Tematyka działań edukacyjnych dotyczyć będzie obu planowanych do wdrożenia koncepcji SMART CITY m.in. w zakresie:

– idei smart grids i jej praktycznego zastosowania,
– IOT, ITS, elementów woonerf i ich praktycznego zastosowania,
– obsługi i monitoringu systemu inteligentnego zarządzania miastem,
– wzrostu świadomości praktycznego wykorzystania wdrażania zasobów miasta.

Ww. działania o funkcji edukacyjnej mają na celu:

– wzrost wiedzy interesariuszy 3 sektorów nt. planowanych projektem rozwiązań smart w działach woda/powietrze/ziemia tj. 216 osób,
– wzrost świadomości mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew w zakresie innowacyjnych rozwiązań,
– podnoszenie kwalifikacji pracowników UMiG Pleszew oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie (100% udziału JST).
Wszystkie materiały wytworzone podczas działań informacyjno-edukacyjnych opatrzone zostaną logotypami i informacją o źródle dofinansowania.

Metody działań edukacyjnych w przedmiotowym projekcie:

a) podnoszenie kompetencji, samoedukacja tj. wizyty studyjne(grupa docelowa GD: pracownicy UMiG Pleszew, Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.
b) wypracowanie metodologii przez uczenie się przez rozwiązywanie problemów- raporty z wizyt studyjnych, raporty z pilotażu, delegowanie kompetencji, GD: pracownicy UMiG Pleszew, Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.,
c) wspólnotowe wytwarzanie wiedzy/wymiana doświadczeń przez konferencje, wizyty studyjne
GD: lokalna społeczność, kadra UMiG Pleszew, Pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka
z o.o. .Dodatkowo, przypadku wizyt studyjnych uczestnicy zobowiązani będą do przygotowania i przeprowadzenia spotkania informacyjnego upowszechniającego informacje i wiedzę zdobytą podczas mobilności w terminie do 30 dni od powrotu z mobilności celem którego będzie przekazanie zdobytej wiedzy po powrocie z mobilności innym pracownikom UMiG Pleszew.
d) edukacja społecznościową (akcja inform. -prom, kampanie, www) i uczenie się w działaniu (warsztaty, konkursy, spacery diagnostyczne GD: lokalna społeczność/lokalni przedstawiciele 3 sektorów),
e) edukację w formie mentoringu dodatkowego zewnętrznego wsparcia eksperckiego (ok. 5-10 godz/m-c na każdym etapie realizacji projektu) ma na celu osiągnięcie trwałych efektów projektu. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu, zorientowana jest na odkrywanie i rozwijanie istniejącego potencjału.
GD: pracownicy UMiG Pleszew, Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.,

Narzędziem gromadzenia i upowszechniania doświadczeń i dzielnia się wiedzą będzie strona www dedykowana SMART CITY relacjonująca etapy realizacji projektu i wypracowane rozwiązania.