SEKRETARIAT: 62 74 28 310   UMIG W PLESZEWIE

REZULTATY TWARDE

– wdrożenie 9 ekorozwiązań pilotażowych w ramach koncepcji SMART CITY (SC),
– wypracowanie 3 koncepcji ekorozwiązań inteligentnego zarządzania miastem w działach woda/powietrze/ziemia
– opracowanie 1 Strategii SMART dla MiG Pleszew,
– wzrost wiedzy z zakresu wdrażania rozwiązań SC wśród 216 osób z 3 sektorów,
– wzrost wiedzy z zakresu wdrażania rozwiązań SC wśród 18 uczestników wizyt studyjnych

REZULTATY MIĘKKIE

– Wzrost kapitału intelektualnego w zakresie SC wśród lokalnej społeczności,
– Wzrost wiedzy z zakresu korzyści włączenia społecznego w realizacji działań SC wśród interesariuszy,
– zwiększenie aktywności mieszkańców MiG Pleszew poprzez wdrożenie działań partycypacyjnych w przedmiotowym projekcie,,
– Zwiększenie zasobów lokalnych JST wytworzonych w projekcie w działach woda/powietrze/ziemia,
– ukształtowanie postaw ekologicznych wśród społeczności lokalnej,
– ukształtowanie postaw obywatelskich i tożsamości lokalnej wśród mieszkańców MiG Pleszew,
– utworzenie platformy i procedur stałej współpracy i komunikacji miasta z lokalnymi podmiotami w zakresie SMART CITY,
– zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych i ciągów komunikacyjnych,

PRODUKTY

Zadanie 1:
Utworzenie 7-os. zespołu zarządzającego(ZZ), 3 os.-zespołu merytorycznego
1 wsparcie eksperckie, 1 partnerstwo.

Zadanie 2:
Produkty: 1 strona www, 1 kampania promocyjna SMART

Zadanie 3:
1 Strategia SMART, 1 analiza ,3 spacery diagnostyczne, 1 opracowanie, 2 konferencje z panelem dyskusyjnym.

Zadanie 4:
6 warsztatów z panelem dyskusyjnym, 1 bad.ilościowe, 4 ekspertyzy, 2 raporty, 2 edycje konkursu, 1 opracowanie, 2 koncepcje, 2 kampanie, wyjazdy studyjne dla 6 os.

Zadanie 5:
6 warsztatów z panelem dyskusyjnym, 3 opracowania dokumentacji technicznej, 1 diagnoza i inwentaryzacja, 1 ekspertyza, 1 raport, 2 kampanie, 2 edycje konkursu, wyjazdy studyjne dla 6 osób.

Zadanie 6:
6 warsztatów z panelem dyskusyjnym, 4 opracowania, 1 raport, 2 kampanie, 2 edycje konkursu, wyjazdy studyjne dla 6 osób.

Zadanie 7 :
9 pilotaży rozwiązań SC.

Przewidywane źródła finansowania dalszych działań i interwencji na bazie wskazanych efektów:
a) środki UE tj. POWER, WRPO, POIŚ,
b) środki krajowe (dotacje, granty): FIO, konkursy tematyczne ministerialne, konkursy tematyczne WUW, UMWW,
c) środki własne Wnioskodawcy, budżet obywatelski, inicjatywy lokalne,
d) środki prywatne – MŚP i os. fiz.
Produkty będą wykorzystane na potrzeby inwestycji zaplanowanych w WPF w kolejnych latach.