SEKRETARIAT: 62 74 28 310   UMIG W PLESZEWIE

Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z zielenią, opracowanie dokumentacji OZE, diagnozę i inwentaryzację oświetlenia ulicznego i przygotowanie dokumentacji dotyczącej inteligentnego oświetlenia.
W ramach zadania przewidziano działania partycypacyjne: działania informacyjno-edukacyjne, warsztaty tematyczne (z panelem dyskusyjnym) dla NGO, MSP i JST oraz konkurs dla szkół podstawowych. Przewidziano element edukacyjny: wyjazd studyjny.
Zdiagnozowany problem: niedostateczna powierzchnia terenów zielonych, przestarzałe i energochłonne oświetlenie
Rozwiązanie problemu: zwiększenie powierzchni terenów zielonych, wdrożenie inteligentnego oświetlenia.

Przygotowania do wdrożenia inteligentnego oświetlenia w Pleszewie

 

W ramach projektu „Smart Pleszew” dokonano ekspertyzy stanu oświetlenia ulicznego w Pleszewie. To punkt wyjścia do wdrożenia inteligentnego systemu, który będzie nie tylko ekologiczny, ale zoptymalizuje wydatki na energię elektryczną i konserwację.

Powstały dwa dokumenty:

1)  diagnoza i inwentaryzacja infrastruktury oświetlenia ulic i terenów użyteczności publicznej na terenie Miasta Pleszew,

2) ekspertyza wdrożenia inteligentnego oświetlenia ulic i terenów użyteczności publicznej na terenie Miasta Pleszew.

Głównym celem wykonania opracowań jest dążenie do poprawy jakości oświetlenia ulicznego na terenie Pleszewa oraz wskazanie możliwych wariantów rozwiązań prowadzących do optymalizacji kosztów ponoszonych na energię elektryczną i konserwację, zmniejszenie wydatków na energię, dzięki zastosowaniu nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań w zakresie urządzeń oświetleniowych oraz systemów redukcji, sterowania i zarządzania oświetleniem, a także redukcji emisji CO2 odprowadzanego do atmosfery, związanej z ograniczeniem zapotrzebowania systemu oświetleniowego na energię elektryczną.

Aktualny stan systemu oświetleniowego został określony na podstawie inwentaryzacji z natury.

Zlokalizowano 1701 punktów świetlnych będących własnością Miasta Pleszew oraz  Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o., w zakresie oświetlenia ulic, placów, parkingów, skwerów, parków, ciągów pieszych. Dla każdego punktu określono geometrię zawieszenia opraw, konstrukcji wsporczych, ulic, oraz szaf energetycznych.

Celem ekspertyzy było zdiagnozowanie stanu, w jakim znajduje się system oświetleniowy w mieście, a w szczególności określenie możliwości ograniczenia kosztów eksploatacji systemu oświetleniowego (w tym kosztów zużycia energii elektrycznej). Na podstawie danych uzyskanych z inwentaryzacji dokonano oceny jakości oświetlenia dróg wraz ze wskazaniem sposobów działania.

Wykonano analizę wariantową energooszczędnej modernizacji oświetlenia obejmującą trzy warianty (wariant I polegający na wymianie opraw, wariant II polegający na wymianie opraw z zastosowaniem systemu sterowania,  wariant III polegający na wymianie opraw z zastosowaniem systemu sterowania wraz z montażem skrzynek z kompensacją mocy biernej). Dla każdego z wariantów wyliczono i przedstawiono: koszty realizacyjne (inwestycyjne), szacowane koszty eksploatacyjne (w tym koszty dostawy i dystrybucji energii elektrycznej) oraz  szacowany efekt ekologiczny wynikający z rocznej redukcji emisji CO2.

Ponadto w ekspertyzie został wskazany 4 wariant, który zostanie zastosowany w pilotażu inteligentnego oświetlenia. Wariant ten uwzględnia dobór urządzeń na wybranym energochłonnym obwodzie, obejmuje 1 punkt z oświetleniem solarnym/hybrydowym na najbardziej oddalonym punkcie w mieście i uwzględnia przedsięwzięcie poprawiające efektywność energetyczną.

Zapoznaj się z dokumentami – Pobierz!

Mapa z podziałem na oprawy sodowe, rtęciowe i LED

Ekspertyza wdrożenia inteligentnego oświetlenia ulicznego