SEKRETARIAT: 62 74 28 310   UMIG W PLESZEWIE

Jednym z elementów informacyjno-edukacyjnych przedmiotowego projektu jest włączenie społeczności lokalnej celem zapewnienia realnego współdecydowania przez mieszkańców oraz użytkowników (instytucji odpowiedzialnych za współtworzenie i/lub prowadzenie działań projektowych np. Przedsiębiorstwa Komunalnego) o kształcie poszczególnych planowanych działań projektowych.

Przewiduje ono: delegowanie kompetencji-w realizację działań pilotażowych zaangażowany zostanie potencjał wydziałów UMiG Pleszew oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.
z o.o.(stanowiącego spółkę z 100% udziałem JST): kadrowy tj. pracownicy jednostek organizacyjnych Wnioskodawcy oraz techniczny tj. lokale, zbiory, systemy, a także konsultacje społeczne.
Konsultacje (np. spacery diagnostyczne) prowadzone będą ze szczególnym naciskiem na język niespecjalistyczny, z wykorzystaniem streszczeń opracowań i wizualizacji oraz informacja o źródle dofinansowania.

Wśród przewidywanych form działań włączających przewidziano:

-panel dyskusyjny w trakcie warsztatów (NGO, MSP, JST),
-panel dyskusyjny podczas konferencji wprowadzającej i podsumowującej,
-spacery diagnostyczne SMART (3 grupy wiekowe, opracowanie raportu, apsekt międyzpokoleniowy, realizowane w oparciu o metodę „planning for real”),
– 2 edycje konkursu dla szkól podstawowych (konkurs plastyczny identyfikujący wizję rozwiązań dla miasta przez najmłodszych mieszkańców),
– mieszkańców jako grupy respondentów badania ilościowego dotyczącego rowerów miejskich (skala respondentów ok 1000 osób),
– sektor prywatny poprzez opracowanie koncepcji rowerów miejskich w formule PPP,
– udział mieszkańców/podmiotów jako użytkowników wdrażanych działań pilotażowych.

Biorąc pod uwagę powyższe bezpośrednimi interesariuszami przedmiotowego projektu będą: różne pokolenia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew, przedstawiciele lokalnych 3 sektorów JST, NGO oraz MŚP.

Działania włączające planowane są na każdym z etapów realizacji przedmiotowej inicjatywy i towarzyszą realizacji każdego z merytorycznych działań projektowych. Planowane włączenie społeczne będzie miało na celu odkrywanie i mobilizowanie wartości, możliwości oraz niewykorzystywanych umiejętności osób, grup, tworzenie sytuacji wzajemnego uczenia się. Projekt przewiduje prace zarówno ze społecznością terytorialną np. spacery diagnostyczne jak i prace ze społecznością kategorialną np. warsztaty, konferencje.

Zaangażowanie społeczności lokalnej zostanie uwzględnione w przygotowywanych dokumentach i oprac.